Środowiskowy Dom Samopomocy w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Gliwicach, ul. Sikorskiego 134, 44-103 Gliwice, tel. (32) 270-07-65, e-mail: sds@sds.gliwice.eu, a czynności w sprawach zakresu ochrony danych osobowych dokonuje Dyrektor.
2. Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@op.pl, osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie do protokołu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gliwicach, ul. Sikorskiego 134, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia tejże odpowiedzi.
4. Celem przetwarzania danych jest organizacja pobytu klientów w Środowiskowym Domu Pomocy Samopomocy.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
a) Przepisy prawa: Ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
b) Zgoda osoby, której dane dotyczą.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem:
a) Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
b) Podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.
7. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym  przepisami prawa. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z punktem 7.
9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b) poprawiania, przenoszenia i uzupełniania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania;
c) cofnięcia zgody, usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt a) jest obowiązkiem ustawowym.
11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt b) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
12. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęŚrodowiskowy Dom Samopomocy w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMagdalena Odrobina
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:57:31
Informację wprowadził do BIPMagdalena Odrobina
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:57:31
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1modyfikacja stronyMagdalena Odrobina2020-09-14 08:27:14
2modyfikacja stronyMagdalena Odrobina2020-10-12 13:59:00
3modyfikacja stronyMagdalena Odrobina2022-01-03 09:11:44
4modyfikacja stronyMagdalena Odrobina2022-01-03 09:13:03
5modyfikacja stronyMagdalena Odrobina2022-01-03 09:13:59