Środowiskowy Dom Samopomocy w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Gliwicach, ul. Sikorskiego 134, 44-103 Gliwice, tel. (32) 270-07-65, e-mail: sds@sds.gliwice.eu a czynności w sprawach zakresu ochrony danych osobowych dokonuje Dyrektor.
2. Współadministratorami danych są miejskie jednostki organizacyjne wymienione w zarządzeniu nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
W toku wspólnych uzgodnień ustalono, że:
a) za realizację obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 rozporządzenia 2016/679 odpowiedzialny jest Administrator wskazany w pkt 1 niniejszej klauzuli,
b) punktem kontaktowym, dla osób, których dane są współadministrowane jest Inspektor Ochrony Danych Urzędu Miasta w Gliwicach: Piotr Sojka iod@um.gliwice.pl, z którym może się Pan / Pani kontaktować w kwestii realizacji swoich praw wynikających z rozdziału III rozporządzenia 2016/679.Formularz kontaktowy znajduję się na stronie BIP Miasta Gliwice w zakładce Bezpieczeństwo danych osobowych: Link do formularza
Niezależnie od tego ustalenia, Pani/Pan może wykonywać swoje prawa również wobec Administratora.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Krzysztof Janoszka: iodo@op.pl, osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie do protokołu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gliwicach, ul. Sikorskiego 134, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia tejże odpowiedzi.
4. Celem przetwarzania danych jest organizacja pobytu klientów w Środowiskowym Domu Pomocy Samopomocy.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
a) Przepisy prawa: Ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
b) Zgoda osoby, której dane dotyczą.
6. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzecz Jednostki:
a) Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
b) Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.
c) Podmioty realizujące zadania publiczne, policja, prokuratura.
7. Dane osobowe przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z punktem 7.
9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b) poprawiania, przenoszenia i uzupełniania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania;
c) cofnięcia zgody, usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt a) jest obowiązkiem ustawowym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gliwicach.
11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt b) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
12. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęŚrodowiskowy Dom Samopomocy w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMagdalena Odrobina
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:57:31
Informację wprowadził do BIPMagdalena Odrobina
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:57:31
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1modyfikacja stronyMagdalena Odrobina2020-09-14 08:27:14
2modyfikacja stronyMagdalena Odrobina2020-10-12 13:59:00