Środowiskowy Dom Samopomocy w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sds.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego sds.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

  1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
  2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego sds.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Magdalena Odrobina adres poczty elektronicznej sds@sds.glwice.eu Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 270 07 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego sds.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego sds.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Środowiskowy Dom Samopomocy powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Środowiskowy Dom Samopomocy może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Środowiskowy Dom Samopomocy odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Dostęp swobodny. Brak obszarów kontroli.
  2. Ośrodek jest wyposażony w platformę schodową da osób niepełnosprawnych.
  3. Brak wyznaczonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
  4. W ośrodku obowiązuje prawo wstępu z psem asystującym.
  5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  6. Ośrodek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęŚrodowiskowy Dom Samopomocy w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćdyrektor jednostki
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:57:31
Informację wprowadził do BIPMagdalena Odrobina
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:57:31
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1noweAndrzej Jerzyk2020-09-14 09:07:49
2noweAndrzej Jerzyk2020-09-14 09:08:41
3noweMagdalena Odrobina2021-03-25 08:47:23
4noweMagdalena Odrobina2021-03-25 08:47:31
5noweMagdalena Odrobina2021-03-25 08:59:46
6noweMagdalena Odrobina2021-08-19 10:57:38
7noweMagdalena Odrobina2022-03-23 11:46:56
8noweMagdalena Odrobina2022-03-23 11:48:23